Darovací podmínky Římskokatolické farnosti Bojanov

I. Denice

Kde je dále v tomto textu používán výraz „Podmínky“, rozumí se jím tyto darovací podmínky. Kde je dále v tomto textu používán výraz „Farnost“, rozumí se jím Římskokatolická farnost Bojanov, Bojanov 36, 53826, IČ 15054853. Kde je dále v tomto textu používán výraz „Dárce“, rozumí se jím fyzická nebo právnická osoba poskytující Dar farnosti. Darem se dále rozumí dar poskytnutý Dárcem farnosti. Webem se dále rozumí webové stránky farnosti pro restaurování varhan na doméně www.varhanybojanov.cz. Projektem se rozumí konkrétní projekt, na který mají být poskytovány finanční dary. Projektem je sbírka na opravu varhan ve farním kostele sv. Víta v Bojanově. Etapou projektu se rozumí dílčí část projektu, kterou lze realizovat samostatně a jejíž realizace je nezbytná ke splnění účelu Projektu jako celku.

II. Základní ustanovení

Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů farnosti. Poskytnutím Daru farnosti Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Bude-li mezi Dárcem a Farností uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před těmito podmínkami.

III. Poskytnutí daru

Dárce je oprávněn poskytovat Dar podle těchto Podmínek a to buď prostřednictvím platebního převodu v rámci tzv. “Adopce píšťaly”, nebo poskytnutí Daru převodem na transparentní účet vedený u banky.

Prostřednictvím platebního převodu v rámci tzv. “Adopce píšťaly” mohou být poskytovány Dary ve výši Kč 500,- ; Kč 1 000,- ; Kč 2 000,- ; Kč 3 000,- ; Kč 5 000,- ; Kč 7 000,- ; Kč 10 000,- ; Kč 15 000,- ; Kč 20 000,- nebo Kč 25 000,-.

Převodem na transparentní účet vedený u banky je možné poskytnout dar v libovolné finanční částce.

Nedohodne-li se Dárce s Farností jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a Farností, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem. Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní poplatky apod. si hradí Dárce sám. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací smlouvy mezi Dárcem a Farností. V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru pro daňové účely Dárce zkontaktuje Farnost. V tomto případě je Farnosti povinna Dárci bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.

IV. Využití daru

Farnost je povinna s Darem naložit v souladu s projektem na restaurování varhan ve farním kostele sv. Víta v Bojanově. V případě obdržení Daru je Farnost povinna poskytnutý Dar využít výhradně na Projekt popřípadě na samostatnou Etapu projektu. V případě, že na určitou samostatnou Etapu projektu bude vybrána částka převyšující rozpočet samostatné Etapy projektu, je v pravomoci Farnosti rozhodnout o přesunu přebytku do další samostatné Etapy projektu tak, aby realizace každé samostatné etapy vedla ke splnění cílů Projektu jako celku.

Realizací Projektu jako celku bude Projekt ukončen.

Sbírka může být ukončena i před ukončením Projektu, pokud dojde k vybrání cílové částky potřebné pro realizaci Projektu jako celku.

Dary zaslané po oznámení ukončení Sbírky budou dále připisovány na sbírkovém účtu, a to ve lhůtě 14 dní.

Po této lhůtě je pravomocí Farnosti rozhodnout o využití této části Daru za jiným účelem.

Farnost je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí Daru, a to bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebo dar bude nepřijatelný z etických důvodů apod. Farnost je v takovém případě oprávněna od uzavřené darovací smlouvy odstoupit, s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárci, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu. Poskytnutý Dar je Farnost v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období od poskytnutí Daru do jeho vrácení.

V. Ochrana osobních údajů

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Farnost shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho osobní údaje, a to za účelem jejich interní potřeby, za účelem zpracování výročních zpráv, vedení statistik apod. Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem.

Dárce bere na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce v Pamětní knize o záchraně varhan nebo v seznamu Dárců na Webu.

Dále Dárce bere na vědomí, že sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele, číslo jeho účtu a zaslaná částka. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřuje Dárce svůj souhlas se zveřejněním svého jména a dalších údajů, včetně výše zaslané částky.

VI. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývajících z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

VII. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 1.11.2021.