Toutu nahrávkou varhan bychom Vám rádi zpestřili čtení, ulehčili výběr píšťaly a zpříjemnili den.

Kostel v Bojanově

Železné hory,
Chrudimka, Sečská a Křižanovická přehrada, údolí mezi nimi, Bojanov a jeho dominanta – kostel sv. Víta. 
Mnozí jste jistě již toto krásné údolí, okolní přírodu či okolní osady a vesnice navštívili, mnozí tu máte své kořeny nebo chaty, mnozí se sem rádi vracíte, trávíte čas dovolených nebo třeba jen projíždíte. A hrdě se tyčící štít farního kostela je takovým orientačním bodem bdícím nad Bojanovem v dobách dobrých i zlých. Mnozí si již Bojanov a jeho dominantu spojíte i s letním festivalem Bojanovské muzicírování. Tomuto festivalu propůjčuje chrám své prostory, krásu a jedinečnou akustiku. A v  tomto chrámu je také jedinečný nástroj, často hrající při zmíněném festivalu, a ten si také zaslouží naši pozornost.
Samotný kostel v současné podobě pochází z roku 1730, donátory stavby byli Schönfeldové z Nasavrk. Na místě kostela stával kostel i dříve, ale byl dřevěný a vyhořel roku 1728. V interiéru kostela je mnoho věcí, které by stály za pozornost, ale tomu se můžeme věnovat i osobně při Vaší návštěvě. Rádi bychom ale upozornili na místní nástroj, který pochází z roku 1809, stavitelem varhan byl Ignác Horák a je to pravděpodobně jediný nástroj, který se dochoval ve skoro nezměněné dispozici tak, jak jej varhanář Horák postavil.

Varhany

Historie varhan obecně je velmi dlouhá, nacházíme je už ve 3. století před naším letopočtem jako tzv. vodní varhany /hydraulos/. Z Evropy se varhany s pádem Římské říše vytrácí, přetrvávají v arabské části světa, aby se o to s větší slávou vrátili jako dar pro Pipina Krátkého na francouzský dvůr. A jelikož kostely byly majetkem panovníků, varhany se dostávají do těchto míst, kde bychom je čekali dnes.
Varhany jsou tvořeny z těchto hlavních částí
Měchy /ventilátor,šlapadlo/, ze kterých je stlačený vzduch rozvádí k píšťalám. Ty jsou umíštěny v tzv.píšťališti. Varhany ovládá varhaník od hracího stolu. Všechny části varhan jsou umíštěny ve varhanní skříni. V našem případě máme hlavní stroj ve velké skříni, v zábradlí kůru je umíštěn tzv. Pozitiv. Každý stroj á svou klaviaturu /manuál/. Máme ještě tzv.pedálový stroj, který varhaník rozezvučí hrou nohou na pedálovou klaviaturu. Píštaly, které jsou vidět při pohledu na nástroj, se označují jako prospektové. Jsou kovové.
 
Mechanická traktura /systém táhel a pák/ ovládá zapojení jednotlivých rejstříků /hlasů/ varhan. Vzduch je přiváděn k píšťalám tzv. vzdušnicí. Řada píšťal stejné barvy a zvuku se nazývá hlas neboli rejstřík. Můžeme je dělit na tzv. smykavé imitující smyčcové nástroje /u nás např.Viola da gamba 8´/, principály – hlavní rejstříky /u nás Principál 4´, Octáva 2´/, flétny /u nás Portunal 8´/,  kryty, polokryty /u nás Copula major 8´, Copula minor 4´/ a dále alikvotní a jazykové rejstříky, mixtury.
 
Materiálem k výrobě píšťal jsou dřevo a kov. Ze dřev se používá jedle, smrk, borovice, hruška, javor. Kovy jsou cín, zinek, olovo, měď a další slitiny.

Varhany v Bojanově

U varhan v Bojanově se jedná o dvoumanuálový mechanický nástroj. Hlavní stroj je umístěn ve velké skříni na kůru, menší stroj potom v pozitivu zabudovaném v zábradlí kůru. V poměrně velké skříni na levé straně kůru je umístěn měch, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem umístěným pod schody na půdu. Je také zachované šlapadlo, takže jsou relativně nezávislé na dodávkách elektrické energie. Varhany jsou typicky s tzv.krátkou oktávou, takže na klávese nejnižšího Fis zní D, na klávese nejnižšího Gis potom E.
Nástroj se stále plně využíván při liturgii, ale i při křtech, svatbách, pohřbech a nebo v rámci koncertů. Každý rok je také plně využit i při letním hudebním festivalu Bojanovské muzicírování.
V hlavním stroji se nachází celkem 7 rejstříků, 45 znějících tónů.
Portunal                     8´  
novější, celkem zachovalý dřevěný rejstřík
Viola da gamba        8´  
původní cínový kónický rejstřík, prvních 14 píšťal dřevěných (silně červotočivých)
Aeolina                       8´  
nový rejstřík za prospektem, 7 píšťal dřevo (původně pravděpodobně Copula 8´)        
Principal                     4´  
původní prospektový rejstřík
Octava                         2´  
původní cínový rejstřík
Rausch 2x
původní cínový dvouřadý rejstřík (bez repetice)
Mixtura 4x 
nyní pouze jedna řada – Quinta 3´, prvních 7 píšťal dřevo, původní píšťalnice přelepena     
V pozitivu nacházíme 4 rejstříky, 45 znějících tónů.
Copula maj.        8´
původní
Copula min.        4´
původní
Principal              2´
prospekt, cín
Octava                  1´
původně dvouřadý rejstřík Rauschquinta
V pedálu máme 3 rejstříky, 12 znějících tónů.
Subbas                 16´
Portunalbas        8´ 
Quintbas              6´ 
 
Historie současných varhan v Bojanově se začíná psát po roce 1809, kdy byly původní 8 rejstříkové varhany prodány do Heřmaně a u Ignáce Horáka z Kutné Hory byla objednána stavba nových varhan. Stavba byla asi komplikována, protože varhanář byl k dokončení díla donucen právní cestou. Varhany byly opravované v letech 1838, 1880, 1900 a 1916. V roce 1916 byl pořízen nový měch, upraven hrací stůl, popisy manubrií /táhel k rejstříkům/ a změněna dispozice varhan. Další opravy proběhly v letech 1939, 1973 a poslední velká oprava potom v roce 1997. Poslední klasická údržba a ladění proběhlo v roce 2018.
Současný stav a krátký návrh oprav citujeme k restaurátorskému záměru vytvořeného panem Radkem Rejškem a Václavem Uhlířem.
 
V současné době je nástroj funkční, ale jeho celkový stav je neuspokojivý (hlučný a málo výkonný ventilátor, těžký a nespolehlivý chod rejstříkové i tónové traktury). Po zvukové stránce je nástroj i přes rozsáhlé dispoziční úpravy poměrně zajímavý. Výška ladění je 456 Hz/15°C, tlak vzduchu 55 mm v. s.
Koncepce obnovy by měla respektovat historickou i zvukovou hodnotu nástroje a měla by počítat s restaurováním do předpokládaného původního stavu. Po odstranění všech nepůvodních a dnes již nefunkčních doplňků bude prvořadýúkolem důkladná asanace a následná petrifikace dřevěných součástí, zejména vzdušnic, traktury a dřevěných píšťal. Pozornost je potřeba věnovat i červotočem napadené varhanní skříni. Po té by bylo vhodné vrátit do hlavního stroje původní dispozici. Pro bezproblémovou funkci nástroje je zapotřebí dodat nový tichoběžný ventilátor.

Budoucnost nástroje?

Nástroj však volá po větším zásahu, který jej zbaví červotoče, mnoho píšťal je třeba repasovat, možná i vyrobit znovu, protože již nejsou opravitelné a nehrají. Chod a hra na nástroj je velmi hlučná, mnohdy je klapání kláves a pedálu slyšet více než samotné tóny. Nástroj potřebuje i nový ventilátor a měchy. Prostě potřebuje takovou generální opravu, aby mohl sloužit zase dalších třeba i 200 let. Taková oprava nástroje, který je v památkově chráněném prostoru a tudíž je i sám památkově chráněn, nemluvě o jeho jedinečnosti, se neobejde bez přípravy restaurátorského záměru a jeho schválením úřadu památkové péče. To již máme za sebou. Dále je třeba vybrat dodavatele takového projektu, protože ne každý takovou opravu může provést. Potřebujeme firmu s licencí. Na tom již pracujeme. Ale v neposlední řadě je třeba také shromáždit potřebné množství peněz, aby oprava mohla začít. A to jen naše farní společenství nedokáže. Rámcově se pohybujeme totiž kolem 2 000 000 Kč a to je skutečně velký balík peněz.
 
Proto se obracíme na Vás, příznivce Bojanova, Bojanovského muzicírování, přiznivce krásného chrámu Páně v Bojanově, ale i přiznivce varhanní hudby a v neposlední řadě zastánce dobrého díla, které bude sloužit generacím po nás. Prosíme Vás o jakýkoli dar a podporu tohoto díla. Bez Vás to nezvládneme!!!

1) Příspěvkem do zapečetěné pokladny veřejné sbírky

Ty jsou umístěné v Bojanovském kostele a na Úřadě městyse Bojanov.

2) Příspěvkem na transparentní účet veřejné sbírky na opravu varhan

Můžete zaslat jakýkoli příspěvek na účet, za který budeme velice vděčni. Můžeme Vám vystavit potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání.
Číslo účtu je 5934509399/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočky Chrudim.

Částka 200 000 Kč byla převedena na termínovaný vklad.

3) Adopcí píšťaly

Můžete se vybrat konkrétní rejstřík a konkrétní píšťalu, které se stanete duchovním vlastníkem a patronem. Budete uvedeni na seznamu dárců, dostanete certifikát o adopci píšťaly, na vyžádání vám vystavíme potvrzení o daru uplatnitelné k daňovému přiznání. A tak kdykoli budou varhany znít a bouřit, vždy to bude i vašim přispěním a podporou tónem.

Adopce píšťal zde

Pokud chcete adoptovat píšťalu jako dárek pro někoho blízkého, i toto je možné. V objednávce uveďte vše o Vás jako o plátci, na mail varhanybojanov@seznam.cz prosím napište zprávu se jménem, na které máme vystavit potvrzení.

Zde si můžete pustit samotný úvod k našemu úvodnímu videu.

A samotná videa jednotlivých varhanních her, taktéž nahraných naším varhaníkem, Vás čekají zde.